ŘÁD KNIHOVNY

 

 

I. Všeobecná ustanovení

Pedagogická knihovna (dále jen knihovna) Střediska služeb školám Brno - pracoviště Znojmo (dále jen SSŠ) v Infocentru a Pedagogickém středisku Znojmo, Rudoleckého 25 (dále jen Středisko) je specializovanou knihovnou. Poskytuje základní knihovnické a informační služby pro potřeby pedagogických pracovníků, žáků a studentů znojemského regionu a dalším uživatelům, kteří vyhoví podmínkám tohoto knihovního řádu.

Základním posláním knihovny je, systematickým budováním knihovního fondu, informačních pramenů, jejich aktivním využíváním a další knihovnickou, bibliograficko metodickou a informační činností přispívat k vzdělávání pracovníků školství a k zajišťování informačních potřeb ostatních uživatelů.

Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

Vzájemná práva a povinnosti mezi knihovnou a uživatelem i režim jejich fungování upravuje tento knihovní řád. Výši ceny služeb, smluvních pokut i rozsah půjčovní doby upravují samostatné dokumenty.

 

 

II.  Přijetí za uživatele knihovny 

Uživatelem knihovny se může stát: 

a)      občan České republiky, který bydlí, pracuje nebo navštěvuje školu v obvodu sídla knihovny, případně z jiných důvodů může knihovnu pravidelně navštěvovat 

b)      občan jiného státu nebo bez státní příslušnosti, který má povolení k trvalému pobytu v České republice, splňuje-li některý požadavek uvedený v bodě a/ tohoto článku

c)      právnická osoba, která má své sídlo v obvodu sídla knihovny.

Občan nebo právnická osoba se stane stálým uživatelem knihovny po zaregistrování, zaplacení ceny služeb a vydání legitimace.

Podmínkou zaregistrování u občana je vyplnění přihlášky včetně rodného čísla a předložení dokladu osvědčujícího totožnost a trvalé bydliště. Takovým dokladem může být např. občanský průkaz, služební průkaz, vojenská knížka, nebo povolení k trvalému pobytu v České republice. U dětí do 15 let písemný souhlas a uvedený doklad jednoho ze zákonných zástupců.

U právnické osoby vyplnění přihlášky s podpisem oprávněného zástupce a razítkem právnické osoby s předložením občanského průkazu zástupce zmocněného stykem s knihovnou.

Veškerá korespondence (výzvy k vyzvednutí zamluvených knih, upomínky atd.) se zasílají na adresu trvalého bydliště, pokud čtenář neuvede do přihlášky adresu přechodnou. 

Svým podpisem na přihlášce se stálý uživatel zavazuje, že bude dodržovat veškerá ustanovení tohoto knihovního řádu a že byl s jeho zněním včetně ceníku služeb seznámen.

Jednorázovým uživatelem knihovny se stává ten návštěvník, který po zaplacení ceny služeb využívá prezenčního půjčování knihovního fondu, studovnu a čítárnu za stejných podmínek jako stálý uživatel pouze jeden den. Absenční výpůjčka není možná. 

 

 

III.  Legitimace uživatele knihovny

Legitimace uživatele knihovny (dále jen legitimace) je dokladem pro styk s knihovnou. Její platnost je třeba každý rok obnovovat. Vystavení nebo prodloužení platnosti legitimace na další kalendářní rok je možné po úhradě manipulačního poplatku dle platného ceníku.

Legitimace opravňuje stálého uživatele absenčně nebo prezenčně si půjčovat knihovní fond a používat během provozní doby objekty a zařízení knihovny určené pro veřejnost.

Legitimace je nepřenosná. Za její případné zneužití, resp. za řádné vrácení na ní vypůjčených knihovních jednotek odpovídá uživatel, na jehož jméno byla legitimace vystavena. 

Ztrátu legitimace je uživatel povinen ihned ohlásit knihovně. Za vydání duplikátu je povinen uživatel zaplatit stanovenou smluvní pokutu. Při opakované ztrátě čtenářského průkazu z nedbalosti v krátkém časovém rozpětí je možno uživateli odepřít vydání duplikátu a další používání služeb knihovny. 

 

 

IV.   Práva a povinnosti uživatele 

Uživatel je oprávněn po předložení legitimace používat služby knihovny za podmínek stanovených tímto knihovním řádem. Knihovna umožňuje za stanovených podmínek využívat studovnu i další služby informačního systému. 

Uživatel je povinen chránit knihovní fond a zařízení knihovny před jakýmkoliv poškozením. V případě zaviněného poškození je povinen poskytnout knihovně stanovenou náhradu. 

Uživatel je povinen ve všech prostorách knihovny zachovávat klid a pořádek, dodržovat ustanovení knihovního řádu, řídit se směrnicemi a pokyny zaměstnanců knihovny a podrobit se opatřením nutným k udržování pořádku a ochrany majetku knihovny.

Uživatel je povinen neprodleně ohlásit knihovně změny v osobních údajích uvedených na přihlášce. Jedná se především o změnu jména, bydliště, zaměstnání apod.. 

Právo používat služeb knihovny se odepře uživateli, který pro nemoc, podnapilost či ovlivnění jinými toxickými látkami, znečištění oděvu nebo pro jiné rušivé okolnosti znepříjemňuje pobyt v knihovně ostatním uživatelům. 

Při odchodu z knihovny je uživatel na požádání zaměstnanců knihovny povinen předložit odnášené věci a materiály ke kontrole. 

Stížnosti, návrhy a připomínky k činnosti knihovny může uživatel oznámit vedoucímu zaměstnanci příslušného úseku. 

 

 

 

V.  Půjčování knihovního fondu

O rozsahu a způsobu zpřístupňování a půjčování knihovního fondu rozhoduje knihovna podle svého poslání a podle potřeb ochrany knihovního fondu.

Čtenáři si půjčují jednotky knihovního fondu (dále jen tituly) po předložení čtenářského průkazu. Výpůjčka se eviduje načtením čárového kódu díla do počítačové databáze, nebo zápisem do evidenční knihy. Uživatel zároveň stvrdí datum výpůjčky a počet půjčených titulů vlastnoručním podpisem. 

Při půjčování některých titulů, u kterých je to předem stanoveno pro jejich vyšší hodnotu či pro značně omezený počet jejich exemplářů, a dále při půjčování titulů osobám, které nejsou registrovanými uživateli knihovny, může knihovna buď omezit půjčování pouze na prezenční formu, nebo požadovat složení peněžité záruky. O přijetí peněžité záruky vydá knihovna čtenáři potvrzení, na jehož základě po odevzdání titulu mu peněžní záruku vrátí.

Čtenář může mít zpravidla najednou vypůjčených nejvíce deset titulů. V odůvodněných případech, zejména jde-li o prameny k výzkumným, vědeckým nebo jiným odborným pracím a nebo ke studiu, může knihovna půjčit čtenáři i větší počet děl na dobu nezbytně nutnou.

Jestliže je požadovaný titul vypůjčený, může ho po vrácení knihovna rezervovat čtenáři v tom pořadí, v jakém o to požádal. Pokud si čtenář ve stanovené lhůtě od odeslání oznámení titul nepřevezme, půjčí ho knihovna dalšímu žadateli v tom pořadí, jak je zaznamenán. 

Výpůjční lhůta pro půjčování titulů mimo knihovnu je čtyři týdny. Knihovna však může u konkrétního titulu stanovit výpůjční lhůtu kratší, je-li to odůvodněno menším počtem exemplářů nebo zvýšeným zájmem o půjčení tohoto titulu. 

Výpůjční lhůtu je možno s výjimkou rezervovaných titulů nejvíce dvakrát bezprostředně za sebou prodloužit, jestliže o to žadatel před uplynutím výpůjční lhůty požádá a nežádá-li o titul další čtenář.

Při nedodržení výpůjční lhůty je půjčování dalších titulů zakázáno a uživatel je povinen zaplatit knihovně smluvní pokutu za nedodržení výpůjční lhůty.

Po uplynutí výpůjční lhůty je čtenář povinen zaplatit poplatek z prodlení bez písemného upozornění. Nevrátí-li čtenář vypůjčené tituly po uplynutí výpůjční lhůty, připomíná mu knihovna tuto povinnost písemnou formou. Čtenář je povinen vedle smluvní pokuty uhradit knihovně veškeré náklady vzniklé v souvislosti se zasíláním upomínek a s vymáháním titulu.

Půjčené tituly nesmí uživatel půjčovat jiným osobám. Odpovídá za ně až do jejich vrácení knihovně a do jeho odpisu z výpůjční evidence.

Půjčený titul je uživatel povinen vrátit v takovém stavu, v jakém ho převzal. Při půjčení je povinen si je prohlédnout a všechny závady ihned ohlásit. K reklamacím vzneseným až při vrácení díla se nepřihlíží, uživatel je povinen nahradit knihovně náklady spojené s odstraněním vad neohlášených ihned při půjčení titulu.

Pokud by čtenář uživatel výjimečně vracel půjčený titul poštou, odpovídá za jeho úplnost a nepoškozenost až do jeho převzetí knihovnou. 

Uživatel je povinen bezodkladně oznámit knihovně poškození nebo ztrátu půjčeného titulu a ve stanovené lhůtě nahradit knihovně vzniklou škodu.

O způsobu náhrady škody rozhoduje po projednání s uživatelem knihovna. Může požadovat náhradu škody provedením opravy titulu, obstaráním náhradního exempláře téhož titulu nebo obstaráním kopie téhož titulu v knihovnické vazbě. Není-li to možné, může knihovna požadovat jako náhradu hodnotou rovnocenný jiný titul nebo finanční náhradu až do výše nákladů na zhotovení vázané kopie či pořízení titulu nového. Kromě toho je uživatel povinen uhradit knihovně všechny další výdaje, které jí vznikly v souvislosti se ztrátou, odcizením nebo poškozením titulu. 

Uživateli nemocnému nakažlivou chorobou, resp. uživateli, v jehož bytě se nakažlivá choroba vyskytla, se po dobu onemocnění a karantény tituly nepůjčují. Uživatel je povinen knihovně chorobu oznámit, zabezpečit dezinfekci vypůjčených děl a uskutečnění dezinfekce prokázat potvrzením hygienicko-epidemiologické stanice.

Při nesplnění těchto povinností je uživatel povinen uhradit knihovně všechny náklady, které jí v důsledku toho vznikly, přičemž jeho chování je možno považovat za závažné porušení tohoto knihovního řádu. 

 

 

VI.  Prezenční služby 

Přístup do studovny je povolen každému uživateli knihovny jen po předložení čtenářského průkazu nebo po zaplacení jednorázového poplatku podle platného ceníku.

V prostorách studoven a čítáren nesmí uživatelé konzumovat přinesené nápoje a potraviny.

Návštěvníci studoven a čítáren jsou povinni zachovávat klid a pořádek a řídit se pokyny zaměstnanců knihovny. 

Výlučně prezenčně (pouze ve vyhrazených prostorách ) se půjčují tituly: 

a)      u kterých hrozí nenahraditelná ztráta, případně poškození (vzácné tisky, obrazová díla, regionální fond, bibliografie díla encyklopedického charakteru, apod.)

b)      potřebné pro každodenní chod knihovny (fondy studoven, katalogy apod.)

c)      poslední čísla periodik  (Sbírka zákonů, oběžníky, věstníky, zpravodaje apod.)

d)      denní tisk

Návštěvník studovny má nárok na užívání pouze jednoho místa. Pokud jsou všechna místa obsazena, nesmí se ve studovně ani v čítárně zbytečně zdržovat.

Hromadění titulů na jednom čtenářském místě není dovoleno. Návštěvník čítárny si může postupně vybrat vždy pouze tři vystavená periodika a po jejich přečtení je musí vrátit na původní místo.

Má-li návštěvník sebou vlastní literaturu, kterou chce ve studovně nebo čítárně studovat a číst, je povinen ukázat ji zaměstnanci půjčovní evidence a zaměstnanci studovny nebo čítárny při příchodu a odchodu. 

Návštěvník studovny má právo používat příruční knihovny a vystavená periodika po dohodě se službu konajícím pracovníkem. Fondy studovny se používají pouze prezenčně.

Používání audiovizuální a výpočetní techniky je možné pouze se souhlasem a na základě pokynů pracovníka knihovny po uhrazení příslušného poplatku dle platného ceníku.

Při práci s výpočetní technikou může uživatel použít vlastní data, programy nebo AV media ve studovně nebo čítárně pouze se souhlasem pracovníka knihovny a po předchozí konzultaci se správcem výpočetní techniky. 

Při práci s výpočetní technikou jsou uživatelé dále povinni dodržovat organizační a provozní řád počítačové sítě a Internetového uzlu

Každý návštěvník čítárny nebo studovny je povinen zachovávat příslušná ustanovení tohoto knihovního řádu a zacházet s vypůjčeným fondem tak, aby jej nepoškodil. 

 

 

VII.  Bibliograficko - informační služby 

Knihovna poskytuje svým uživatelům ústní a písemné informace bibliografického a faktografického charakteru na základě svých fondů, metodickou pomoc při vyhledávání potřebné literatury. 

Knihovna nevypracovává za uživatele nebo pro ně maturitní otázky, obsahy děl apod., poskytuje však informace o potřebné literatuře. Při složitějším dotazu si může stanovit odpovídající termín vyřízení. 

Knihovna může zpřístupnit databázi fondu a některé další informace také na Internetu prostřednictvím servisních organizací Střediska.

 

 

VII.  Přechodná a závěrečná ustanovení 

Všichni pracovníci i uživatelé knihovny jsou povinni dodržovat Provozní řád Střediska a pokyny pracovníků Střediska.

Uživatele knihovny, případně návštěvníka studovny nebo čítárny, který hrubým způsobem nebo opakovaně porušil knihovní řád, může knihovna zbavit práva používat její služby a vyloučit jej. V takovém případě je stálý uživatel knihovny povinen na výzvu zaměstnance knihovny vrátit čtenářský průkaz. Celková zaplacená cena služby se nevrací, a to ani v poměrné části.

Náležitosti neupravené tímto řádem se řídí obecně závaznými předpisy. Výjimky z knihovního řádu může povolit pouze ředitel Střediska nebo správce knihovny.

Tento knihovní řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2014 a nahrazuje v plném rozsahu obdobnou směrnici se starším datem.

 

 

 

Ve Znojmě 22.11.2013

 

   Věra Řepová

PaedDr. Jiří Pokorný

 správce knihovny

ředitel Střediska